E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. I. Úvodní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky (dále i jako „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a obchodní korporací iParťák s.r.o., se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, Praha 10 - Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 02059606, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C vložka 22051 (dále též jen „zhotovitel“). Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni též jen jako „smluvní strany“.
   2. Objednatel je každá fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem nebo na základě objednávky objednatele dle čl. III.
  2. II. Předmět plnění
   1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména:
    1. grafická ztvárnění internetových prezentací, grafická zpracování tiskovin a jiné užité grafiky;
    2. jazykové opravy textů dle zadání objednatele a jazykové opravy textů;
    3. překlady z českého jazyka do cizího a naopak nebo mezi cizími jazyky, či zpracování originálních textů v cizím jazyce;
    4. reklamní a marketingové texty dle zadání objednatele, zejména texty webových stránek, tiskových zpráv, článků, katalogů, sloganů apod.;
    5. vytváření webových stránek, příp. jiných programů;
    6. úpravy, změny a odstraňování chyb originálních počítačových programů nebo programů jinak oprávněně nabytých nezbytné k jejich využití objednatelem v souladu s jejich určením dle zadání objednatele.
   2. Předmětem plnění mohou být i další činnosti podle smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (vše dále i jako „zakázka“).
  3. III. Uzavření smlouvy
   1. Objednávku učiní objednatel písemně e-mailem na e-mailovou adresu zhotovitele.
   2. Objednávka objednatele musí min. obsahovat:
    1. identifikaci objednatele vč. přesné fakturační a korespondenční adresy a vč. IČO a DIČ, bylo-li objednateli přiděleno, a osoby, která objednávku vystavila vč. jména, příjmení, popř. funkce a e-mailového a telefonického kontaktu na ni;
    2. specifikaci zakázky;
    3. účel zakázky;
    4. požadovaný termín předání zakázky;
    5. veškeré další údaje nutné pro řádnou realizaci zakázky.
   3. Případné další pokyny či upřesnění objednatele musí být učiněny v písemné podobě e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zhotovitele nebo v zápise dle čl. XX odst. 2 nebo ve formě technické dokumentace, je-li v daném případě zhotovitelem zpracovávána; na pokyny či upřesnění učiněné v jiné než písemné podobě nebude brán zřetel. Pokud tyto další pokyny či upřesnění nebudou zhotovitelem výslovně písemně odsouhlaseny, považují se plnění s těmito pokyny či upřesněními spojená za vícepráce. Odchylně od tohoto odstavce platí, že je-li zpracována technická dokumentace, pak veškeré požadavky, pokyny či upřesnění zakázky musí být součástí této technické dokumentace a v případě dodatečných požadavků, pokynů či upřesnění musí být o tyto technická dokumentace doplněna; není-li nějaký pokyn, upřesnění, požadavek uveden v technické dokumentaci nebo o něj není tato technická dokumentace doplněna, pak není součástí zakázky a jeho realizace se považuje za vícepráce.
   4. Zhotovitel není povinen akceptovat objednávku objednatele a jeho internetová prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy. Za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až objednávka objednatele.
   5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednateli dnem odeslání potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem. Objednatel učiněním poptávky, případně objednávky či uzavřením smlouvy souhlasí s výhradní platností těchto VOP s tím, že případné všeobecné obchodní podmínky odběratele jsou tímto výslovně vyloučeny.
   6. Zhotovitel zašle objednateli cenovou nabídku nebo přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce. Platnost cenové nabídky může být časově omezena. Ceny uváděné zhotovitelem na jeho internetových stránkách, nabídkách apod. jsou uváděny bez DPH.
   7. Činnosti vyžadované objednatelem neuvedené v objednávce se považují za vícepráce (např. dodatečně požadované změny), nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady za vícepráce.
 2. Překladatelské služby
  1. IV. Všeobecná ujednání
   1. Překladem se rozumí převod textu z českého jazyka do cizího jazyka nebo naopak nebo mezi cizími jazyky.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
   3. Normostranou cílového textu se rozumí standardizovaná strana textu, do něhož je překlad prováděn, o délce 1 800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i „NS“).
  2. V. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo vlastní přenesená práva k pořízení překladu výchozího textu.
   2. Objednatel odpovídá za obsah textu ve výchozím jazyce, a proto stane-li se zveřejnění překladu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, který byl řádně přeložen z výchozího textu, nese veškerou odpovědnost objednatel.
   3. Objednatel je povinen jednoznačně specifikovat své požadavky týkající se kromě jiného tematiky, zamýšleného užití překladu a případně i stupně utajení podkladů, jež bude mít překladatel k dispozici.
   4. V případě překladu odborného textu je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost; zejména je povinen zhotoviteli dodat překlad odborných a jinak zvláštních výrazů, zkratek, termínů nebo terminologie užívané v oblasti překladu, zajistit součinnost odpovědné osoby, která bude oprávněna a způsobilá konzultovat tuto terminologii. Objednatel je povinen zhotovitele v nezbytné míře seznámit se speciálními metodami, popř. strukturou či funkcí technického zařízení, jehož se překlad týká. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu týkající se této terminologie. V případě prodlení objednatele s plněním povinné součinnosti dle tohoto odst. se lhůta pro předání zakázky úměrně prodlužuje.
   5. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu překladu.
   6. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o účelu překladu, zejména o způsobu jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla (např. je-li překlad určen pro tisk a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla).
  3. VI. Cenové ujednání
   1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena vyhotoveného překladu je tvořena součinem ceny za 1 NS a celkového počtu NS vyhotoveného překladu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS.
 3. Korektorské služby
  1. VII. Všeobecná ujednání
   1. Korekturou se rozumí oprava gramatických nebo stylistických chyb v českém nebo cizojazyčném textu.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf nebo v podobě uložení provedené korektury přímo v uživatelském rozhraní webů objednatele, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
   3. Normostranou korekturovaného textu se rozumí standardizovaná strana korekturovaného textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i „NS“).
  2. VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo je oprávněn požadovat korekturu výchozího textu.
   2. Objednatel odpovídá za obsah textu vč. užití odborných a jiných zvláštních termínů nebo zkratek. Stane-li se zveřejnění korekturovaného textu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, nese veškerou odpovědnost objednatel.
   3. Objednatel je povinen jednoznačně specifikovat své požadavky týkající se kromě jiného tematiky, zamýšleného užití korekturovaného textu a případně i stupně utajení podkladů, jež bude mít korektor k dispozici.
   4. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu korekturovaného textu.
   5. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o způsobu využití korekturovaného textu, zejména jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla (např. je-li korekturovaný text vytištěn na propagační materiály a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla).
   6. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli text v elektronické podobě v upravitelném formátu. V opačném případě objednatel nese náklady za vícepráce spočívající v přepisu textu do upravitelného formátu, a to ve výši 50 Kč bez DPH za 1 NS, přičemž výsledná cena za tyto vícepráce je tvořena součinem uvedené ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS přepisu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS.
  3. IX. Cenové ujednání
   1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena za korekturu textu je tvořena součinem ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS korekturovaného textu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS.
 4. Textařské služby
  1. X. Všeobecná ujednání
   1. Textařskou službou se rozumí psaní textů v českém nebo cizím jazyce.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .pdf, není-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
   3. Normostranou textu se rozumí standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i „NS“).
  2. XI. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné informace pro řádné plnění zakázky; v opačném případě zhotovitel za vady textu neodpovídá.
   2. Objednatel je povinen zkontrolovat text a upozornit zhotovitele na případné faktické chyby; v opačném případě zhotovitel za vady textu neodpovídá.
   3. Zhotovitel neodpovídá za předtiskovou kontrolu textu.
   4. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o účelu textu, zejména o způsobu jeho dalšího zpracování a zveřejnění. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla (např. je-li text určen pro tisk a tato skutečnost nebyla zhotoviteli předem sdělena, zhotovitel neodpovídá za škodu, která objednateli v této souvislosti vznikla.
  3. XII. Cenové ujednání
   1. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu předpokládaného počtu NS. Výsledná cena napsaného textu je tvořena součinem ceny za 1 NS textu a celkového počtu NS napsaného textu zaokrouhlovaného na polovinu NS směrem nahoru, minimálně však výsledná cena činí cenu za 1 NS.
   2. Pokud objednatel odmítne převzít napsaný text (tj. zašle oznámení o nepřevzetí zakázky), ačkoliv tento odpovídá objednávce objednatele, je objednatel v souvislosti s provedenými pracemi povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 100 % předpokládané ceny zakázky jako tzv. skicovné. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká objednateli nárok text užít.
   3. Pokud objednatel vyžaduje úpravy napsaného textu, ačkoliv tento odpovídá objednávce objednatele, je každá jeho další úprava považována za další samostatnou objednávku.
 5. Programátorské služby
  1. XIII. Všeobecná ujednání
   1. Programátorskou službou se rozumí vytvoření nebo úprava určitého programu v různých programovacích jazycích, zejména tvorba webových stránek, tvorba webových či desktopových aplikací, případně provedení dalších programovacích prací dle zadání klienta.
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku dle objednávky v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
  2. XIV. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel nesmí po dobu prací prováděných zhotovitelem na webových stránkách tyto webové stránky jakkoliv upravovat, přenastavovat či do nich jinak zasahovat, a to sám nebo prostřednictvím jiné osoby. O případné nutnosti zásahu do webových stránek po dobu prací prováděných zhotovitelem je objednatel povinen zhotovitele informovat min. 5 dní předem, o ukončení tohoto zásahu a možnosti obnovy prací je objednatel povinen zhotovitele neprodleně informovat. Termín pro předání zakázky dle objednávky se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel vykonávat práci na webových stránkách objednatele.
   2. Objednatel odpovídá za veškerou škodu vzniklou v souvislosti nebo týkající se programátorské činnosti zhotovitele, pokud je tato vykonávána za chodu webových stránek (tzv. na ostrém řešení).
   3. Programátorská činnost zhotovitele je vždy specifickým řešením dle konkrétních požadavků objednatele. Objednatel není oprávněn použít výsledek programátorské činnosti zhotovitele k jinému účelu nebo vícekrát (např. pro více domén), než bylo dohodnuto v objednávce. Objednatel není oprávněn výsledek programátorské činnosti zhotovitele prodat, postoupit či jinak poskytnout třetí osobě, není-li dohodnuto jinak.
   4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za programátorskou činnost zhotovitele za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. XIV odst. 3, zejména v případě, že objednatel výsledek programátorské činnosti zhotovitele prodá, postoupí nebo jinak poskytne třetí osobě nebo jej použije pro jiný účel či vícekrát, než bylo dohodnuto v objednávce, apod.
   5. Zhotovitel neodpovídá za dohledatelnost, pozici nebo zobrazení webových stránek v internetových vyhledávačích, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak.
   6. Objednatel je povinen zajistit webhosting a doménu pro svůj projekt, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
   7. Pokud mají být programátorské služby vykonávány na existujících webových stránkách, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli přístupové údaje do administrace těchto webových stránek; před jejich poskytnutím je objednatel povinen provést kompletní zálohu webových stránek, zejména FTP a databáze.
   8. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout testovací přístupy do všech aplikací a služeb třetích stran, které jsou nutné k řádnému zhotovení zakázky.
   9. Zhotovitel neodpovídá za chyby, vady nebo validitu zakázky v šablonách třetích stran a použitých pluginech, které nejsou dílem zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za případné chyby či vady zakázky nebo za škodu způsobené použitím pluginů třetích stran, které nemusí být kompatibilní se způsobem zhotovení zakázky.
   10. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky nebo škodu způsobené zásahem do zdrojového kódu zakázky, jiným nevhodným zásahem nebo nevhodným používáním. Zhotovitel neodpovídá za vady, chyby nebo škodu způsobené závadou způsobenou činností třetích stran (např. nefunkčnost webových stránek z důvodu závad na straně hostingové společnosti).
   11. Pokud objednatel vyžaduje úpravy výsledku programátorské činnosti zhotovitele, ačkoliv tento byl vytvořen v souladu s objednávkou objednatele, je každá jeho další úprava považována za další samostatnou objednávku.
 6. Grafické služby
  1. XV. Všeobecná ujednání
   1. Grafickou službou se rozumí provedení grafických prací, zejména tvorba webdesignu, loga, wireframu, či provedení dalších grafických prací (dále i jako „grafika“).
   2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dle těchto VOP objednateli předat zakázku dle objednávky v dohodnuté době. Objednatel se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost zhotovitele.
  2. XVI. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel je povinen uvést nezbytné informace k řádné realizaci zakázky.
   2. Zhotovitel je povinen zhotovit grafiku dle požadavků objednatele uvedených v písemné objednávce. Další činnosti vyžadované objednatelem, které nejsou v objednávce uvedeny, se považují za vícepráce.
   3. Objednatel není oprávněn využít grafiku k jinému účelu nebo vícekrát (např. použitím grafiky na více webových stránkách), než bylo dohodnuto v objednávce. Objednatel není oprávněn grafiku prodat, postoupit či jinak poskytnout třetí osobě, není-li dohodnuto jinak.
   4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zakázky za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. XVI odst. 3, zejména v případě, že objednatel grafiku prodá, postoupí nebo jinak poskytne třetí osobě nebo grafiku použije pro jiný účel či vícekrát, než bylo uvedeno v objednávce, apod.
  3. XVII. Cenové ujednání
   1. Pokud objednatel odmítne převzít grafiku (tj. zašle oznámení o nepřevzetí zakázky), ačkoliv tato byla vytvořena v souladu s objednávkou objednatele, je objednatel v souvislosti s provedenými pracemi povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 60 % předpokládané ceny zakázky jako tzv. skicovné. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká objednateli nárok grafiku užít.
   2. Pokud objednatel vyžaduje úpravy předložené grafiky, ačkoliv tato byla vytvořena v souladu s objednávkou objednatele, je každá její další úprava považována za další samostatnou objednávku.
 7. Společná ujednání
  1. XVIII. Činnost zhotovitele a součinnost objednatele
   1. Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci zakázky služby třetích osob nebo řešení třetích stran (např. volně dostupné pluginy). Zhotovitel je oprávněn použít vlastní řešení využité v zakázce objednatele i ve své další činnosti (např. vlastní plugin).
   2. Objednatel není oprávněn uplatnit nároky z vad nebo způsobené škody v případě zakázky nebo její části, která byla zhotovitelem provedena zdarma nebo nad rámec objednávky objednatele.
   3. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena v důsledku závady na řešení třetích stran.
   4. Zhotovitel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté mu objednatelem, který hodlá využít služeb zhotovitele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit, aby tyto dokumenty a informace nebyly zpřístupněny třetí osobě, vyjma osob, které se na realizaci zakázky podílejí.
   5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro plnění zakázky, včetně poskytování odpovědí na dotazy zhotovitele bez zbytečného odkladu. V případě, že není tato součinnost objednatelem poskytována bez zbytečného odkladu, je zhotovitel oprávněn prodloužit přiměřeně termín plnění.
   6. V případě, kdy objednatel neobdrží včas reakci na svůj e-mail adresovaný zhotoviteli, je povinen zhotovitele neprodleně upozornit na tuto skutečnost. V případě, že objednatel zhotovitele na tuto skutečnost prokazatelně neupozorní, není zhotovitel odpovědný za prodlení, škody či jiné následky, k nimž v této souvislosti došlo.
   7. Objednatel bere na vědomí, že záležitosti týkající se zakázky, doplnění zakázky, změny rozsahu, ceny zakázky, reklamace a další obdobné záležitosti, jsou v případě e-mailové korespondence ze strany zhotovitele řešeny pouze formou e-mailové korespondence z oficiálních kontaktních e-mailů zhotovitele. V případě, že uvedené záležitosti byly sjednávány z jiného než oficiálního kontaktního e-mailu zhotovitele, nejedná se o jednání, které by bylo činěno zhotovitelem nebo za zhotovitele, a zhotovitel není takovou korespondencí jakkoli vázán. Pro tyto účely se za oficiální kontaktní e-maily zhotovitele považují následující e-mailové adresy:
    1. objednavka@ipartak.cz
    2. texty@ipartak.cz
    3. korektura@ipartak.cz
    4. preklady@ipartak.cz
  2. XIX. Platební podmínky
   1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře na částku až do výše 100 % předpokládané ceny zakázky. V případě, kdy je zhotovitelem vyžadována záloha, prodlužuje se termín předání zakázky o dobu od uzavření smlouvy do doby úhrady zálohy. Do doby úhrady zálohy není zhotovitel povinen započít s plněním smlouvy. Bez ohledu na uvedená ujednání se termín plnění dále prodlužuje v případě prodlení se zaplacením zálohy, a to o dobu trvání takového prodlení.
   2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky nebo po uplynutí doby dle čl. XXI odst. 4.
   3. Objednatel je v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky v souvislosti se smlouvou nebo těmito VOP povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení v případě, že se jedná o období prvních třiceti dnů prodlení, a ve výši 0,4 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení v období počínajícím třicátým prvním dnem prodlení až do zaplacení.
   4. V případě prodlení delšího než 10 dní je objednatel povinen uhradit paušální částku ve výši 500 Kč za zaslání každé výzvy k úhradě dluhu, jakož i náklady na případné právní zastoupení v této věci; nařízení vlády č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů tím není dotčeno.
   5. Vlastnické právo k předmětu zakázky přechází na objednatele až okamžikem úhrady celé ceny zakázky vč. ceny za vícepráce; do té doby není objednatel oprávněn předmět zakázky využívat.
  3. XX. Konzultace
   1. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví na dohodnutou konzultaci, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli storno poplatek ve výši domluvené hodinové sazby. Za omluvenou konzultaci se považuje konzultace, kterou objednatel písemně zruší nejméně 24 hodin před začátkem dohodnuté konzultace.
   2. O průběhu konzultace bude sepsán zápis, který obsahuje min. jméno zhotovitele, příp. jméno osoby, která zastupuje zhotovitele, jméno objednatele, příp. jméno osoby, která zastupuje objednatele, čas zahájení konzultace, čas ukončení konzultace, příp. objednávku, pokyny či upřesnění objednatele a podpisy obou stran.
  4. XXI. Předání zakázky
   1. Zhotovitel je povinen předat zakázku řádně a včas s výhradou posunutí termínu předání z důvodu prodlení na straně objednatele.
   2. Zhotovitel předá zakázku elektronicky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Za předání zakázky se považuje její odeslání na elektronickou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
   3. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné předat způsobem podle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob předání zakázky, a to na náklady objednatele.
   4. Objednatel je povinen případné námitky či připomínky uplatnit u zhotovitele nejpozději do 7 dní od předání zakázky. Nebudou-li žádné námitky či připomínky v této lhůtě uplatněny, považuje se zakázka za zhotovitelem řádně, bez vad a nedodělků splněnou a objednatelem řádně převzatou a zhotovitel zašle objednateli fakturu s konečnou cenou.
  5. XXII. Odstupné a odstoupení od smlouvy
   1. Pokud byla objednatelem uhrazena záloha podle čl. XIX, má objednatel právo odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného ve výši odpovídající této záloze. Zhotovitel má právo jednostranně započíst pohledávku objednatele na vrácení zálohy a pohledávku na zaplacení odstupného.
   2. Pokud nebyla sjednána záloha, má objednatel právo odstoupit od smlouvy zaplacením odstupného ve výši 60 % předpokládané ceny zakázky.
   3. Smlouva je v případě podle odst. 1 ukončena okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení objednatele od smlouvy zhotoviteli, nebo v případě podle odst. 2 okamžikem zaplacení odstupného. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele.
  6. XXIII. Další ujednání
   1. Zhotovitel není odpovědný za prodlení, k němuž došlo v souvislosti s okolnostmi vyšší moci, jakož i s jinými nepředvídatelnými a neodvratitelnými mimořádnými událostmi včetně (nikoli však výlučně) případů vydání právních předpisů, války, válečného stavu, stávek, požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, stávek zaměstnanců, poruch provozu, změněných úředních povolení či úředních nařízení a jiných obdobných situací. O trvání těchto okolností se prodlužují příslušné lhůty pro splnění povinností zhotovitele.
   2. Ujednáním smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajišťované smluvní pokutou. Náhradu škody lze vždy vymáhat vedle této smluvní pokuty.
   3. Objednatel není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakoukoliv pohledávku či jakákoliv práva vůči zhotoviteli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
   4. Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávkám zhotovitele.
   5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti se zakázkou maximálně do výše konečné ceny za tuto zakázku v případě, že cena zakázky nepřevyšuje částku 10.000 Kč bez DPH, a maximálně do výše 50 % z ceny zakázky, min. však do výše 10.000 Kč bez DPH, v případě, že cena zakázky převyšuje částku 10.000 Kč bez DPH. Uvedené omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
   6. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení povinností a uzavřených smluv, pokud nebylo v moci zhotovitele tomuto porušení zabránit. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za ušlý zisk, úroky zaplacené objednatelem nebo splatné, ztrátu zakázek, následné škody, ztráty nebo výdaje vzniklé v důsledku přerušení činnosti.
   7. Zhotovitel neodpovídá za nepřesné uvedení skutečností, ať již nedbalostní, nebo jiné.
   8. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2108 občanského zákoníku se neužije.
  7. XXIV. Reklamace
   1. Překladatelské, korektorské nebo textařské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly vyhotoveny v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě. Grafické služby mají vadu pouze v případě, že nebyly v souladu se smlouvou nebo nebyly provedeny v odpovídající kvalitě. Programátorské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly provedeny v souladu s objednávkou objednatele.
   2. Reklamaci je nutné uplatnit pouze písemně, uvést její důvod a popsat vadu nebo její charakter.
   3. Uzná-li zhotovitel vadu za odůvodněnou, má objednatel nárok na korekturu nebo opravu textu, úpravu grafiky nebo programu, nebo na slevu z ceny zakázky.
   4. Nároky z vad je nutné uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do 7 dnů ode dne předání zakázky. Uplatnění reklamace nezbavuje objednatele povinnosti řádně a včas uhradit cenu za zakázku dle vystaveného daňového dokladu (faktury).
  8. XXV. Ochrana osobních údajů
   1. Objednatel učiněním objednávky, popř. uzavřením smlouvy se zhotovitelem uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOÚ“), souhlas se zpracováváním osobních údajů poskytnutých dle těchto nebo v souvislosti s těmito VOP zhotoviteli jako správci a zpracovateli, a to zejm. za účelem identifikace objednatele, realizace uzavřené smlouvy a dále pro marketingové účely včetně šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Objednatel rovněž uděluje souhlas s pověřením třetí osoby jako zpracovatele osobních údajů.
   2. Souhlas je udělován na dobu 10 let od udělení souhlasu. V případě zahájení soudního řízení týkajícího se práv a povinností souvisejících s objednatelem platí souhlas za udělený až do doby skončení tohoto řízení (včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích) a případného splnění povinnosti uložené v tomto řízení.
   3. Osobní údaje budou dodavatelem získávány, zpracovávány a uchovávány výlučně v souladu s ustanoveními ZoOÚ.
   4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP je dobrovolný. Objednatel je oprávněn kdykoliv tento souhlas písemně odvolat. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je důvodem pro ukončení obchodních vztahů ze strany zhotovitele.
   5. Objednatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva zejm. dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Objednatel má právo kdykoliv požádat zhotovitele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě zhotovitel poskytne objednateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se objednatel domnívá, že zhotovitel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat zhotovitele o vysvětlení nebo požadovat, aby zhotovitel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Objednatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   6. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Zhotovitel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně svých práv.
   7. Zhotovitel je oprávněn prezentovat zakázku objednatele, obor jeho činnosti a jeho název jako referenci na svých propagačních materiálech (webových stránkách, reklamních nebo obchodních sděleních apod.).
   8. Zhotovitel žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení povinností v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOÚ“), jde-li o zpracování údajů třetích osob, které mu byly poskytnuty nebo zpřístupněny objednatelem. Souhlasy těchto třetích osob je povinen zajistit pro takové případy objednatel.
  9. XXVI. Závěrečná ustanovení
   1. Zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. V případě změny VOP jsou změněné VOP závazné pro objednatele od okamžiku, kdy je akceptuje postupem dle čl. III odst. 5 těchto VOP. Aktuální znění VOP je dostupné na webových stránkách zhotovitele.
   2. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a těmito VOP mají přednost individuální ujednání v uzavřené smlouvě.
   3. Veškeré vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejm. občanským zákoníkem, a to s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, jakož i přímých norem mezinárodního práva soukromého.
   4. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že všechny případné spory vzniklé ze vztahu řídících se těmito VOP nebo vztahů v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány u obecného soudu v ČR příslušného dle sídla zhotovitele.
   5. Postup dle ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku, tj. možnost zachycení ujednání v potvrzení jedné smluvní strany, jež by mělo účinky uzavřené smlouvy, se vylučuje.
   6. Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. Za přijetí nabídky bude považováno výlučně její úplné přijetí bez jakýchkoliv změn, doplnění nebo dodatků. Jakákoliv odpověď s dodatkem či odchylkou nemá účinky přijetí nabídky. Nabídka a přijetí ke své závaznosti pro smluvní strany vyžadují písemnou formu.
   7. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Změna okolností nemůže přivodit změnu práv a povinností smluvních stran. Právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a možnost změny či zrušení závazku soudem podle § 1766 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.
   8. Strany se vzdávají práva na neúměrné krácení ve smyslu § 1793 a násl. občanského zákoníku.
   9. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztah uzavřený mezi nimi na základě této smlouvy se neuplatní ustanovení § 1899 odst. 2 občanského zákoníku.
   10. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení VOP nebudou ostatní ustanovení VOP dotčena. Smluvní strany se v případě neplatnosti některého ustanovení VOP zavazují takovéto ustanovení nahradit novým, platným ustanovením, které bude svým obsahem co nejvíce odpovídat účelu zamýšlenému původním ustanovením VOP.
   11. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují případné veškeré předchozí všeobecné podmínky zhotovitele.
   12. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 9. 12. 2015.

iParťák s.r.o.

Něčemu nerozumíte? Nevíte si rady?

Zeptejte se nás: +420 605 272 583 info@ipartak.cz

Zobrazit staré obchodní podmínky